فروشگاه   -   ورود  -   -   راهنمای ثبت نام 

ثبت نام

 
User ID:  کد اشتراک
رمز :
تکرار دوباره رمز :
 :First name نام
 :Last name نام خانوادگی
Gender:  جنسیت
Job :  شغل و حرفه
 :Type نوع آدرس
 :Name بنام
 :Address Phone تلفن آدرس
 :Address آدرس پستی دقیق
 :Post code کد پستی
City:  شهر
:Phone تلفن تماس
معرف
   
E-mail:  آدرس پست الکترونیکی

کروکی آدرس


 

به بخش دريافت اشتراک خوش آمديد :  لطفا به دقت تمام  قسمتها را پر کنيد اطلاعات دقیق ما را درارائه خدمات بهتر و موثرتر ياری می دهد. هر زمانکه خواسته باشید با آمدن به این بخش میتوانید مشخصات ثبت شده خود را اصلاح کنید. قسمتهای قرمز را حتما پرکنید ولی قسمتهای مشکی اختیاری میباشد.

راهنمای ثبت نام شما به عنوان کاربر برای شناساندن خود به کامپیوتر  به داشتن اشتراک کاربر نیاز دارید. سعی کنید از حروف انگلیسی استفاده کنید حداقل 6 حرف و حداکثر 12 حرف برای و شما مفهوم داشته باشد.  ممکن است که قبل از شما فرد  ديگری آن را برای خود اختیار کرده باشد اگر چنین بود کامپیوتر به شما خواهد گفت تا نام اشتراک دیگری را برای خود انتخاب کنید.تمامی قسمتهای دیگر را که اطلاعات شخصی شما میباشد به دقت پرکنید و به یاد داشته باشید که آدرس خود را در دو خط بنویسید هر چند يک خط برای آن کاقی باشد.شما حتما باید دارای پست الکترونیکی باشید. چون برای دریافت رمز مخصوص شما به آن نیاز دارید.

اگرآدرس پست الکترونیکی ندارید، برای ایجاد پست الکترونیکی برای خود می توانید از سایتهای زیر بطور رایگان آن را دریافت کنید.Yahoo.com ،  Google.com و یاHotmail.com

اگر از قبل دارای اشتراک هستید برای تائید ورود اینجا را کلیک کنید

Copyright © 2024 MetaShop. All rights reserved. Terms of Service
NOTICE: We collect personal information on this site.
To learn more about how we use your information, see our Privacy Policy